the-psychology-insider.com's Privacy Policy

We recognize that your privacy is important. This document outlines the types of personal information we receive and collect when you use the-psychology-insider.com, as well as some of the steps we take to safeguard information. We hope this will help you make an informed decision about sharing personal information with us.

the-psychology-insider.com strives to maintain the highest standards of decency, fairness and integrity in all our operations. Likewise, we are dedicated to protecting our customers', consumers' and online visitors' privacy on our website.

DUTCH:

We erkennen dat uw privacy belangrijk is. Dit document schetst de soorten persoonlijke informatie die we ontvangen en verzamelen wanneer u the-psychology-insider.com gebruikt, evenals enkele van de stappen die we nemen om informatie te beschermen. We hopen dat dit u zal helpen een weloverwogen beslissing te nemen over het delen van persoonlijke informatie met ons.

the-psychology-insider.com streeft ernaar om bij al onze activiteiten de hoogste normen van fatsoen, eerlijkheid en integriteit te handhaven. Evenzo zijn we toegewijd aan het beschermen van de privacy van onze klanten, consumenten en online bezoekers op onze website.


Personal Information

the-psychology-insider.com collects personally identifiable information from the visitors to our website only on a voluntary basis. Personal information collected on a voluntary basis may include name, postal address, email address, company name and telephone number.

This information is collected if you request information from us, participate in a contest or sweepstakes, and sign up to join our email list or request some other service or information from us. The information collected is internally reviewed, and used to improve the content of our website, notify our visitors of updates, and respond to visitor inquiries.

Once information is reviewed, we discard it or store it in our files. If we make material changes in the collection of personally identifiable information, we will inform you by placing a notice on our site. Personal information received from any visitor will be used only for internal purposes and will not be sold or provided to third parties.

Persoonlijke informatie

the-psychology-insider.com verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers van onze website alleen op vrijwillige basis. Persoonlijke informatie die op vrijwillige basis wordt verzameld, kan naam, postadres, e-mailadres, bedrijfsnaam en telefoonnummer zijn.

Deze informatie wordt verzameld als u informatie bij ons opvraagt, deelneemt aan een wedstrijd of prijsvraag, zich aanmeldt voor onze e-maillijst of een andere dienst of informatie bij ons aanvraagt. De verzamelde informatie wordt intern beoordeeld en gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren, onze bezoekers op de hoogte te stellen van updates en te reageren op vragen van bezoekers.

Zodra informatie is beoordeeld, verwijderen we deze of slaan we deze op in onze bestanden. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een bericht op onze site te plaatsen. Persoonlijke informatie die van een bezoeker wordt ontvangen, zal alleen voor interne doeleinden worden gebruikt en zal niet worden verkocht of verstrekt aan derden.

Use of Cookies and Web Beacons

We use cookies to help you personalize your online experience. Cookies are identifiers that are transferred to your computer's hard drive through your web browser to enable our system to recognize your browser.

The purpose of a cookie is to tell the web server that you have come to the site for the first time, or have returned to a specific page. If you personalize the site's pages, or register with any of our site's services, a cookie enables the-psychology-insider.com to recall your specific information on subsequent visits.

You have the ability to accept or decline cookies by modifying settings in your browser; however, if you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the site.

A web beacon is a transparent image file used to monitor your journey around a single website or collection of sites. Beacons are also referred to as web bugs. They are commonly used by sites that use third-party services to monitor traffic. They may be used in association with cookies to understand how visitors interact with the pages and content on the pages of a website.

As you browse this website, Google Analytics and advertising cookies will be placed on your computer to collect demographic and interest information, but we do not tie the cookie to any personal information that you provide to us. If you do not wish your data to be collected via Google Analytics, you may use their opt-out tool... https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

We use third-party advertising companies to serve ads on our website. These companies use cookies and web beacons in their ads to ascertain how many times you've seen an advertisement. No personally identifiable information you give us is provided to them for cookie or web beacon use, so they cannot personally identify you with that information from our website.

Some third-party advertisements may be provided by Google, which uses the DoubleClick cookie to serve ads. This cookie enables Google to serve ads to users based on their visits to other sites on the Web. You may opt out of the use of the DoubleClick cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.

Browsers can be set to accept or reject cookies automatically, or notify you when a cookie is being requested. Privacy software can be used to override web beacons. Taking either of these actions should not cause a problem with our site, should you so choose.


Gebruik van cookies en webbakens

We gebruiken cookies om u te helpen uw online ervaring te personaliseren. Cookies zijn identificatiegegevens die via uw webbrowser naar de harde schijf van uw computer worden overgebracht, zodat ons systeem uw browser kan herkennen.

Het doel van een cookie is om de webserver te vertellen dat u voor het eerst naar de site bent gekomen, of bent teruggekeerd naar een specifieke pagina. Als u de pagina's van de site personaliseert of zich registreert bij een van de services van onze site, stelt een cookie the-psychology-insider.com in staat om uw specifieke informatie op te roepen bij volgende bezoeken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door instellingen in uw browser aan te passen; als u er echter voor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de interactieve functies van de site niet volledig kunt ervaren.

Een webbaken is een transparant afbeeldingsbestand dat wordt gebruikt om uw reis rond een enkele website of een verzameling sites te volgen. Beacons worden ook wel webbugs genoemd. Ze worden vaak gebruikt door sites die services van derden gebruiken om verkeer te monitoren. Ze kunnen in combinatie met cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de pagina's en inhoud op de pagina's van een website.

Terwijl u door deze website bladert, worden Google Analytics en advertentiecookies op uw computer geplaatst om demografische en interesse-informatie te verzamelen, maar we koppelen de cookie niet aan persoonlijke informatie die u ons verstrekt. Als u niet wilt dat uw gegevens via Google Analytics worden verzameld, kunt u hun opt-out-tool gebruiken...https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

We gebruiken externe advertentiebedrijven om advertenties op onze website weer te geven. Deze bedrijven gebruiken cookies en web beacons in hun advertenties om na te gaan hoe vaak je een advertentie hebt gezien. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie die u ons geeft aan hen verstrekt voor gebruik van cookies of webbakens, dus zij kunnen u niet persoonlijk identificeren met die informatie van onze website.

Sommige advertenties van derden kunnen worden geleverd door Google, dat de DoubleClick-cookie gebruikt om advertenties weer te geven. Deze cookie stelt Google in staat advertenties aan gebruikers weer te geven op basis van hun bezoeken aan andere sites op internet. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie door naar het Google ad and content network privacy policy te gaan.

Browsers kunnen worden ingesteld om cookies automatisch te accepteren of te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangevraagd. Privacysoftware kan worden gebruikt om webbakens te overschrijven. Het nemen van een van deze acties zou geen probleem met onze site moeten veroorzaken, mocht u daarvoor kiezen.

Children's Online Privacy Protection Act

This website is directed to adults; it is not directed to children under the age of 13. We operate our site in compliance with the Children's Online Privacy Protection Act, and will not knowingly collect or use personal information from anyone under 13 years of age.

Wet ter bescherming van de online privacy van kinderen
Deze website is gericht op volwassenen; het is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. We beheren onze site in overeenstemming met de Children's Online Privacy Protection Act en zullen niet bewust persoonlijke informatie verzamelen of gebruiken van iemand jonger dan 13 jaar.

Non-Personal Information

In some cases, we may collect information about you that is not personally identifiable. We use this information, which does not identify individual users, to analyze trends, to administer the site, to track users' movements around the site and to gather demographic information about our user base as a whole. The information collected is used solely for internal review and not shared with other organizations for commercial purposes.

Niet-persoonlijke informatie
In sommige gevallen kunnen we informatie over u verzamelen die niet persoonlijk identificeerbaar is. We gebruiken deze informatie, die geen individuele gebruikers identificeert, om trends te analyseren, om de site te beheren, om de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en om demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. De verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne beoordeling en niet gedeeld met andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Release of Information

If the-psychology-insider.com is sold, the information we have obtained from you through your voluntary participation in our site may transfer to the new owner as a part of the sale in order that the service being provided to you may continue. In that event, you will receive notice through our website of that change in control and practices, and we will make reasonable efforts to ensure that the purchaser honors any opt-out requests you might make of us.

Vrijgeven van informatie
Als the-psychology-insider.com wordt verkocht, kan de informatie die we van u hebben verkregen door uw vrijwillige deelname aan onze site, worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar als onderdeel van de verkoop, zodat de aan u geleverde service kan worden voortgezet. In dat geval zult u via onze website op de hoogte worden gesteld van die wijziging in controle en praktijken, en we zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de koper eventuele opt-outverzoeken die u van ons indient, honoreert.

How You Can Correct or Remove Information

We provide this privacy policy as a statement to you of our commitment to protect your personal information. If you have submitted personal information through our website and would like that information deleted from our records, or would like to update or correct that information, please use our Contact Us page.

Hoe u informatie kunt corrigeren of verwijderen
We verstrekken dit privacybeleid als een verklaring aan u van onze inzet om uw persoonlijke informatie te beschermen. Als u persoonlijke informatie via onze website heeft verstrekt en u wilt dat die informatie uit onze administratie wordt verwijderd, of u wilt die informatie bijwerken of corrigeren, gebruik dan onze contactpagina.

Updates and Effective Date

the-psychology-insider.com reserves the right to make changes in this policy. If there is a material change in our privacy practices, we will indicate on our site that our privacy practices have changed and provide a link to the updated privacy policy. We encourage you to periodically review this policy so that you will know what information we collect and how we use it.

Updates en ingangsdatum
the-psychology-insider.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Als er een wezenlijke wijziging is in onze privacypraktijken, zullen we op onze site aangeven dat onze privacypraktijken zijn gewijzigd en een link naar het bijgewerkte privacybeleid verstrekken. We raden u aan dit beleid regelmatig te bekijken, zodat u weet welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Agreeing to Terms

If you do not agree to the-psychology-insider.com's privacy policy as posted here on this website, then please do not use this site or any services offered by this site.

Your use of this site indicates acceptance of this privacy policy.

Akkoord gaan met de voorwaarden

Als u niet akkoord gaat met het privacybeleid van the-psychology-insider.com zoals hier op deze website geplaatst, gebruik deze site of de diensten die op deze site worden aangeboden dan niet.

Uw gebruik van deze site geeft aan dat u akkoord gaat met dit privacybeleid.